Ubadah bin ash-Shamit atau lengkapnya Abul Walid Ubadah bin ash-Shamit bin Qais al-Anshari al-Khazraji, adalah salah seorang Sahabat Nabi yang terkemuka dari kalangan Bani Khazraj. Ubadah adalah salah seorang pemimpin kaum Anshar dalam Baiat Aqabah I. 
Ubadah bin ash-Shamit - Sahabat Nabi yang Menjadi Hakim (Qadi) Pertama Palestina

Pada masa hijrah di Madinah, Ubadah dipersaudarakan dengan Abu Martsad al-Ghanawi dari kalangan kaum Muhajirin. Ubadah turut serta dalam perang Badar, Uhud, dan seluruh peperangan pada zaman Nabi Muhammad. Pada peristiwa pengusiran Bani Qaynuqa, Ubadah bertindak sebagai pengawal dan mengantarkan rombongan Bani Qaynuqa hingga ke Dhubab.

Ubadah merupakan salah seorang panglima yang memimpin pasukan Arab Muslim dalam penaklukan Mesir. Ia kemudian diutus sebagai hakim (qadi) untuk wilayah Palestina. Ia juga termasuk salah seorang pengumpul Al-Qur’an pada zaman Nabi Muhammad. Ia meriwayatkan 181 hadist, di mana 6 di antaranya disetujui bersama oleh Bukhari dan Muslim.
Ubadah bin ash-Shamit wafat di Ramlah dalam usia 72 tahun, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ia menikah dengan Ummu Haram binti Milhan al-Anshariyyah, serta meninggalkan beberapa keturunan.