Husain bin Harits - Sahabat Nabi Yang Ikut Perang Badar dan Perang Uhud
Makam Suhada Perang Badar

Al-Hushain bin al-Harits bin al-Muththalib bin Abdi-Manaf bin Qushai adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia adalah saudara kandung Ubaidah bin al-Harits dan Ath-Thufail bin al-Harits. Mereka bertiga ikut serta di pasukan muslim dalam Perang Badar, tetapi Ubaidah mati syahid. Setelahnya, beliau dan ath-Thufail bersama-sama ikut Perang Uhud dan peperangan lain bersama Nabi.

Beliau adalah sahabat dari kabilah Bani Muththalib dari suku Quraisy. Adapun ibunya bernama Sukhailah binti Khuza’i. Ketika hijrah ke Madinah, al-Hushain oleh Nabi dipersaudarakan dengan Rafi’ bin Unjudah, atau dengan Abdullah bin Jubair menurut Ibnu Ishaq. Dengan istrinya yang bernama Ummu Abdillah binti Adi bin Khuwailid bin Asad bin Abdil-Uzza bin Qushay, al-Hushain mempunyai anak Abdullah. 

Husain bin Harits meninggal beberapa bulan setelah meninggalnya Ath-Thufail pada tahun 32 H. [sumber]